Partner info

Alle informatie over een partnerschap met U-pas

De U-pas is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht. Op de pas staat een persoonlijk tegoed, dat de pashouders gebruiken om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten bij verenigingen of organisaties die bij de U-pas zijn aangesloten. Heb je een vereniging of organisatie en wil je deze aansluiten bij U-pas? Als partner brengen wij je onder de aandacht van de U-pashouders en vergroot je het bereik van jouw vereniging of organisatie.

Welke voordelen heb ik als partner?

Zodra je partner bent, kom je in contact met zo'n 50.000 U-pashouders. Daarnaast bieden we je verschillende promotiemogelijkheden:

 • Je promoot jouw activiteit of actie op de aanbodpagina.
 • Je krijgt een eigen webpagina, waarop je jouw aanbod met foto's, kortingen en andere relevante informatie kunt plaatsen.
 • Daarnaast maken we nieuwe partners via onze social media kanalen Facebook en Twitter bekend.
 • Tot slot stellen we promotiemateriaal aan je beschikbaar. Zo kun je zelf ook via jouw eigen kanalen en webpagina over de U-pas communiceren.

Hoe word ik partner?

Meld je aan op het Partnerportaal


Hoe werkt het?

Als partner van U-pas heb je de mogelijkheid om een activiteit of een actie aan te bieden.

1. Activiteit

De U-pashouder heeft een tegoed op de pas staan. De hoogte van dit tegoed en de bestedingsmogelijkheden zijn afhankelijk van zowel leeftijd als woonplaats. Het tegoed kan een U-pashouder bijvoorbeeld besteden aan:

 • Contributie voor een sportvereniging.
 • Het volgen van een cursus.
 • De aanschaf van een fiets voor kinderen van 4 t/m 17 jaar. Kinderen in Utrecht mogen vanaf 1 juli 2021 hun hele tegoed hieraan besteden, onafhankelijk van hun leeftijd of hoe vaak ze al een fiets hebben gekocht met het tegoed.
 • De aanschaf van een computer voor leerlingen uit Utrecht op de middelbare school.
 • Deelname aan schoolactiviteiten.

Voorwaarden voor een activiteit

 • De U-pashouder kan zijn volledige nog beschikbare tegoed hieraan bij jou besteden. Dit bedrag mag je dus niet op een lager bedrag of op een percentage maximeren.
 • Je biedt de activiteit aan voor het volledige U-pasjaar (looptijd van 1 juli  t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar).
 • U-pas vergoedt periodiek (een deel van) het bestede U-pastegoed wanneer dit op een juiste manier is geregistreerd.


SAMENWERKINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

 • Bij elke nieuwe partner voeren wij standaard een KYC-screening, een identiteitscontrole, uit. Zo kunnen we een veilige en betrouwbare toekenning en afwikkeling van de U-pastegoeden
  waarborgen. De mail met het verzoek voor de screening ontvang je vanuit kyc@intersolve.nl Zodra de screening positief is afgerond en je activiteit is goedgekeurd door het U-pasbureau, publiceren we jouw activiteit op de website van U-pas. Bij een negatieve screening moetenwij het partnerschap afwijzen.
 • Het staat het U-pasbureau vrij om u als partner te accepteren. Het U-pasbureau stelt vast of jouw activiteit en/of actie past binnen de doelstellingen en het beleid van U-pas. Uiteindelijk bepaalt het U-pasbureau of de activiteit en/of actie gepubliceerd wordt. Hierbij wordt gelet op diversiteit en vernieuwing binnen het totale aanbod aan activiteiten acties.
 • U-pas bied je geen recht op exclusieve deelname.
 • De activiteit of actie is in de basis geldig voor het lopende pasjaar. Het U-pasbureau kan besluiten de activiteit of actie in het nieuwe pasjaar niet opnieuw aan te bieden. Mocht je geen einddatum aan de activiteit of actie meegeven, dan kan het U-pasbureau deze activiteit of actie automatisch verlengen.
 • Je krijgt bij deelname aan U-pas een vermelding op de website van U-pas en mogelijkerwijs op de social media-kanalen Facebook en Twitter.
 • De U-pas is strikt persoonlijk en het tegoed mag enkel worden besteed door en voor de pashouder zelf.
 • Het tegoed is alleen bestemd voor reguliere diensten, zoals: lessen, lidmaatschap, contributie, entree of behandelingen. Het is dus niet toegestaan dat pashouders producten aanschaffen met hun tegoed (uiteraard met uitzondering van fiets, laptop/tablet/computer).
 • Bij een vermoeden van fraude bij gebruik van de U-pas (de pas is niet van diegene die voor je staat) wordt je geacht én ben je gerechtigd om een legitimatie te vragen. In geval van fraude óf vermoeden van fraude bent je verplicht hiervan melding te maken bij het U-pasbureau. Je
  geeft een beschrijving van de situatie met vermelding van het pasnummer (laatste 8 cijfers) dat bij de (mogelijke) fraude betrokken is.
 • Bij het vermoeden en/of constatering van onterechte declaraties van de partner, kan het U-pasbureau besluiten tot het (tijdelijk) stopzetten van de samenwerking en het (tijdelijk) niet uitbetalen van declaraties. De partner wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om de rechtmatigheid van de declaraties aan te tonen.

Een rechtmatige declaratie dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er is een in het U-pas aanbod van de partner omschreven dienst of activiteit geleverd tegen een vooraf overeengekomen tarief. Met uitzondering van een fiets en/of een computer/laptop/tablet is de aanschaf van producten met U-pastegoed niet toegestaan.
 • De dienst of activiteit is geleverd aan de pashouder zelf. Voor diensten of activiteiten die worden geleverd aan U-pashouders tot en met 17 jaar geldt dat hier wel de tegoeden van verschillende pashouders uit het zelfde gezin mogen worden gecombineerd (gezinstegoed).
 • De dienst of activiteit die aan de pashouder is geleverd vindt plaats in beginsel voor of direct na de verzilvering van het U-pastegoed of in ieder geval binnen het lopende pasjaar. Het is niet toegestaan tegoedbonnen en/of strippenkaarten met U-pastegoed te betalen.
 • Het contant teruggeven of terug storten van U-pastegoed aan de pashouder na een annulering van de dienst of activiteit is absoluut niet toegestaan en leidt tot direct stopzetten van de samenwerking en inhouding van uitbetalingen. Een annulering kan alleen door en met goedkeuring van het U-pasbureau worden gedaan.
 • De geleverde dienst of activiteit dient te voldoen aan alle andere in de samenwerkingsvoorwaarden benoemde punten.

Wanneer de rechtmatigheid van de declaraties niet kan worden aangetoond, dan kan de samenwerking direct worden beëindigd en zal door de gemeente Utrecht worden vastgesteld of de declaraties (gedeeltelijk) worden uitbetaald. In geval van aantoonbare fraude wordt aangifte gedaan bij de politie.

Bij aantoonbare fraude zal de gemeente overwegen aangifte te doen bij de politie, bij (ernstig vermoeden van) misbruik met de U-pas bij Partner.

 • Je moet zelfontworpen communicatie-uitingen, zoals banners of folders, vooraf met U-pas afstemmen.
 • Het U-pasbureau heeft het recht de Samenwerkingsvoorwaarden op enig moment te wijzigen, deze wijzigingen zullen niet eerder dan dertig (30) dagen na aankondiging van kracht worden. Deze wijzigingen worden geacht door de Partner onherroepelijk te zijn
  aanvaard, wanneer het U-pasbureau niet na dertig (30) dagen van de Partner heeft ontvangen dat de Partner niet akkoord wenst te gaan met deze aangekondigde wijziging. Als de Partner voor de ingangsdatum van de aangekondigde wijzigingen het U-pasbureau
  informeert dat de wijzigingen niet zijn gewenst, zal de relatie tussen de Partner en het U- pasbureau met die berichtgeving geldig worden beëindigd met ingang van het moment waarop dit bericht is ontvangen.

Het niet in achtnemen van de partnervoorwaarden kan leiden tot het opzeggen van de samenwerking tussen het U-pasbureau en de partner. Hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Van bovengenoemde voorwaarden afwijkende afspraken zijn uitsluitend geldig als deze schriftelijk
zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

Moet ik als partner een bewerkersovereenkomst afsluiten met de U-pas?

Als partner hoef je geen bewerkersovereenkomst af te sluiten met U-pas, omdat de U-pas geen persoonsgegevens voor je bewerkt. Je declareert alleen het bedrag dat een U-pashouder bij jou besteedt op basis van het pasnummer. 

Registratieplicht

 • De U-pashouder kan in "Mijn U-pas" zien hoeveel tegoed er is besteed aan welke activiteiten en hoeveel hij/zij op acties heeft bespaard. Dit kan alleen als al het gebruik correct wordt geregistreerd.  Je bent dan ook verplicht om alle U-pashouders te registreren die van jouw activiteit of actie gebruik maken. Dit gebeurt met behulp van een gebruiksvriendelijk app die je op je smartphones en/of tablets kunt installeren en waarmee je de U-pas scant. Niet of onjuist registreren op de voorgeschreven wijze leidt tot niet uitbetalen van het bij jou bestede tegoed in geval van een activiteit of tot beëindiging van je deelname in geval van een actie.

2. Actie

Op vertoon van de U-pas ontvangt de houder een korting op bijvoorbeeld de toegangsprijs, deelname aan een cursus of de aanschaf van een product.

Voorwaarden voor een actie

 • Het percentage aan korting moet zodanig zijn dat het een daadwerkelijke prijsverlaging betekent. De minimale korting is hierom 20%.
 • Het moet een directe korting zijn, dus geen 2 voor de prijs van 1.
 • Het moet een echte korting zijn, dus geen gratis proefles, open dag, kennismaking o.i.d.
 • De actie moet aan alle U-pashouders onder dezelfde voorwaarden worden aangeboden als aan niet-U-pashouders.
 • Je draagt zorg voor een correcte afhandeling van mogelijke klachten van U- pashouders over de actie. Als het noodzakelijk is, dan breng je U-pas hiervan op de hoogte.
 • Je informeert U-pas tijdig over wijzigingen, zoals prijswijzigingen of wijzigingen in exploitatie, tenaamstelling en de actie(s).
 • U-pas besteedt uiterste zorg en aandacht aan de juiste weergave van jouw actie, maar staat niet in voor eventuele onjuistheden.
 • U-pas selecteert acties van partners ter promotie van de U-pas.
 • Tijdens de actieperiode communiceer je geen betere actie met andere partijen en/of via andere kanalen.

Hoe krijg ik het bij mij bestede U-pasbudget vergoed?

Wanneer een pashouder gebruik wil maken van jouw activiteit, registreer je dat via onze app die je kunt installeren op je Android of Apple smartphone(s) of tablet(s). Na het scannen van de U-pas zie je hoeveel tegoed de pashouder nog bij jou kan besteden. Je geeft het voor deze activiteit geldende tarief in (of het nog beschikbare bedrag wanneer dit lager is) en drukt op Akkoord. Het gebruik is bij ons geregistreerd en wordt in de maand erop aan jou uitbetaald.


Hoe maak ik promotie?

Hieronder vind je materialen van U-pas die je kunt downloaden. Deze kan je vervolgens inzetten voor de promotie van je aanbieding of actie.

Logo U-pas
A3 poster
A4 poster

 

Let op: 
Het U-pasbureau zal haar toestemming moeten geven op de uiting, alvorens deze kan worden gepubliceerd. Het U-pasbureau zal haar toestemming onthouden indien en voor zover het te voorzien is dat de actie of campagne afbreuk zal doen aan het merk U-pas. Voor goedkeuring door het U-pasbureau stuur je een mail naar partners@upasbureau.nl en voeg je de promotie uiting toe.

 


Ik heb een vraag

Neem dan contact op met het U-pasbureau via partners@upasbureau.nl.

Naar boven